Avtalsvillkor

Nya avtalsvillkor
LM Layer & Mesh AB (Fiber Direkt) har valt att bli medlemmar hos IT&Telekomföretagen. I och med detta medlemskap har vi även valt att nyttja IT&Telekomföretagens standardavtal för branschen.

Varför standardavtal?
IT&Telekomföretagens standardavtal har sedan många år en stark ställning i Sverige och uppfattas många gånger som branschpraxis av våra Svenska domstolar.

Nya standardavtal anpassade till kommande dataskyddsförordning (GDPR)
IT&Telekomföretagen har tagit fram nya standardavtalstexter, särskilda bestämmelser, som är tänkta att användas tillsammans med befintliga standardavtal när man som leverantör ska lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter för kunders (personuppgiftsansvarigas) räkning.

Vill du veta mer om det finstilta?
För att få tillgång till dessa standardavtal skall man maila en kontaktyta på Fiber Direkt alt. kundtjanst@fiberdirekt.se Fiber Direkt äger rätt att sända standardavtalen i samband med offertgivning och/eller avtalsförhandlingar med kund, presumtiv kund eller samarbetspartner. Vi kan sända avtalen elektroniskt eller utskrivna i pappersform för påseende.

Om webbplatsen
LM Layer & Mesh AB, nedan benämnt “Fiber Direkt”, äger denna webbplats och, om annat ej anges, även innehållet på densamma. Genom att gå in på och nyttja denna webbplats anses Du ha accepterat de nedan angivna villkoren, härefter ”Användarvillkor”. Fiber Direkt förbehåller sig dock rätten att när som helst ensidigt ändra Användarvillkoren. Fiber Direkt rekommenderar Dig därför att regelbundet hålla Dig uppdaterad rörande innehållet i dem.

Om något eller några av Användarvillkoren strider mot lag, eller på annat sätt är ogiltiga, skall detta inte påverka tillämpligheten av de övriga delar av Användarvillkoren. Innehållet på denna webbplats får endast användas i syfte att inhämta information. Innehållet på denna webbplats får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Fiber Direkt.

Varumärken och upphovsrätt
Alla varumärken, andra kännetecken, logotyper, texter, bilder och programvara som återfinns på denna webbplats tillhör Fiber Direkt eller dess dotterbolag om ej annat anges. Detta material utgör immaterialrättsligt skyddad egendom. All användning av dessa varumärken, kännetecken, logotyper, texter, bilder och programvara är, om ej annat framgår av dessa villkor, förbjuden. Olovligt nyttjande eller distribution av material på denna webbplats kan – med stöd av tillämplig lag – leda till såväl civilrättsliga som straffrättsliga påföljder. Fiber Direkt kommer att vidta samtliga möjliga åtgärder för att skydda och upprätthålla sina immateriella rättigheter.

Informationspolicy
Fiber Direkt lämnar inte några som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, rörande informationsinnehållet på denna webbplats. Fiber Direkt garanterar varken att informationen på denna webbplats är korrekt eller komplett.
Fiber Direkt förbinder sig inte att uppdatera vare sig informationen eller materialet på denna webbplats. Fiber Direkt förbehåller sig vidare rätten att vid varje tidpunkt – utan att på förhand ge besked därom – förändra informationen på denna webbplats. Dessa förändringar kommer sålunda att införas i varje ny version av webbplatsen. Fiber Direkt kan aldrig hållas ansvarigt för de skador, direkta eller indirekta av vad slag det vara må, vilka på något sätt har ett samband med nyttjandet av eller oförmågan att kunna nyttja webbplatsen eller dess innehåll alternativt skador som på annat sätt har ett samband med innehållet på webbplatsen. Detta gäller oavsett om det är fråga om kontraktuellt, utomkontraktuellt eller strikt skadeståndsansvar alternativt någon annan form av skadeståndsansvar. Detta gäller även om Fiber Direkt blivit informerat om möjligheten att sådan skada skulle kunna uppstå.

Andras Webbplatser
Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje man. Dessa länkar är inlagda på webbplatsen i syfte att underlätta dess besökares användning. Fiber Direkt ansvarar varken för dessa webbplatsers innehåll eller för informationens tillförlitlighet på webbplatserna. Fiber Direkt ansvarar inte heller för dessa webbplatsers uppfyllelse av integritetsskyddet.

Integritetspolicy
Fiber Direkt respekterar den personliga integriteten och behandlar inte personuppgifter om dessa inte har tillhandahållits
Fiber Direkt frivilligt av den individ vars personuppgifter det rör. Fiber Direkt efterlever de nationella lagstiftningarna rörande informationsbehandling. Tveka inte att kontakta oss om Du har frågor kring dessa villkor.

GDPR (General Data Protection Regulation)
GDPR är en ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen den 25 maj 2018. I och med den nya lagen skärps kraven på hur vi som företag hanterar personuppgifter. Vi kommer behandla era personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR och vi kommer inte behandla de anställdas personuppgifter för något annat syfte än att kunna leverera
våra tjänster. Vi använder uppgifter om e-post och mobiltelefon för att kunna skicka ut information som: driftsinformation, larm om tillfälliga avbrott, planerade underhållsarbeten, förändring av villkor och tjänst samt e-fakturor.

Din rätt till dina personuppgifter
Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter. Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer. Du kan när som helst kontakta oss och be om att få dina personuppgifter borttagna från våra system. Kontakta oss på: gdpr@fiberdirekt.se

Befintliga och aktiva avtal
Befintliga kunder kontaktas individuellt för att samla in ett GDPR-anpassat samtycke.

Äldre avtalsvillkor
Allmänna villkor
Särskilda villkor Fiberanslutning
Särskilda villkor Colocation